Regulamin

1) Apartament wynajmowany jest na doby.

2) Potwierdzenie rezerwacji apartamentu następuje po wpłaceniu zadatku. Zadatek jest bezzwrotny i nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin. Zadatek jest płatny do 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji z wyłączeniem rezerwacji dokonanych na mniej niż 48h przed rozpoczęciem pobytu. Wyjątek stanowią rezerwacje odbywające się w wysokim sezonie, w których obowiązuje płatność zadatku maksymalnie do 24h.

3) Zarządca obiektu ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.

4) W przypadku chęci otrzymania faktury za pobyt konieczne jest poinformowanie o tym przy dokonaniu rezerwacji oraz podanie nazwy i numeru NIP firmy. W przeciwnym wypadku z uwagi na obowiązujące przepisy prawa wystawienie faktury nie będzie możliwe. Rachunki i faktury za pobyt wydawane są na życzenie klienta i wysyłane drogą mailową na wskazany adres do 7 dni roboczych od daty wymeldowania.

5) Można odstąpić swoją rezerwację osobom innym jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tej sytuacji z biurem rezerwacji.

6) Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Pobyt Gości w apartamencie odbywa się na własne ryzyko.

7) Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, a także wypełnić kartę meldunkową w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

8) Zameldowanie do godziny 23.00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 23:00-01:00 obowiązuje dodatkowa opłata 40 zł, w godzinach 01:00-07:00 - dopłata 90 zł.

9) Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16.00 należy uzgodnić z rezydentem / recepcją obiektu. Wcześniejsze zakwaterowanie skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/godz.

10) Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 11.00 należy uzgodnić z rezydentem / recepcją obiektu. Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 20 zł/godz.

11) Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

12) W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.

13) W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu, należy zgłosić incydent indywidualnie, odpowiednim służbom/policji.

14) Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

15) Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

16) Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł - 120 zł (pilot do bramy 150 zł - 250 zł).

17) W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł - 1000 zł w zależności od apartamentu, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód oraz dodatkowego sprzątania wykraczającego poza standardowe normy użytkowania obiektu.

18) Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

19) Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.

20) Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt domowych. Dla gości nie stosujących się do obostrzeń obowiązuje kara. Zarządca ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

21) Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

22) Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

23) Obsługa apartamentu lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.

24) Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.

25) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek. Apartamenty wyposażone są w czujniki dymu. Uruchomienie go z powodu nie przestrzegania zasad obiektu skutkuje przyjazdem straży pożarnej, koszty przyjazdu pokrywa użytkownik apartamentu. Kara za nie przestrzeganie zakazu palenia wynosi 500 zł. W przypadku nie stosowanie się użytkownika do regulaminu zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

26) APARTAMENTY ŁOWICKA 28 prowadzi restrykcyjną politykę „No Party” (zakaz imprezowania). Maksymalna liczba osób w apartamencie nie może przekraczać liczby osób zameldowanych, a poziom hałasu nie może powodować zakłóceń porządku gości przebywających w innych apartamentach. Złamanie zakazu imprezowania, skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat do rachunku gościa, bądź, jeśli będzie tak konieczność, wyproszeniem gościa z apartamentu i rozwiązaniem umowy bez zwrotu jakichkolwiek kosztów. Maksymalne obłożenie pokoju jest określone w potwierdzeniu rezerwacji. Goście muszą przestrzegać zasad i procedur obowiązujących w apartamencie.

27) Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.

28) W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

29) Maksymalne obłożenie pokoju jest określone w potwierdzeniu rezerwacji. Goście muszą przestrzegać zasad i procedur obowiązujących w apartamencie. Przyjazd i pobyt większej ilości osób nie jest akceptowany. Złamanie zasad wiąże się z natychmiastowym wypowiedzeniem apartamentu bez zwrotu opłat.

30) Zmniejszenie ilości osób w dzień przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu nie skutkuje zmianą ceny za pobyt - obowiązuje cena z rezerwacji.

31) Obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania rezerwacji i przesyłane w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku przedłużenia pobytu obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz.

32) Ze względu na dokonywanie w apartamentach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu. Przedstawiona oferta powinna być natomiast zgodna z zapewnianym w niej rodzajem wyposażenia w apartamencie.

33) Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe, mające miejsce na terenie budynku oraz posesji podczas pobytu Gości.

34) Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie pisemnie do 30 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.

35) REZERWACJE BEZ RYZYKA - zwrot 100% kosztów. W przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących zakazu wynajmu krótkoterminowego - Goście mogą przenieść wpłacony zadatek z terminu objętego zakazem wynajmu na inny dogodny termin, otrzymać Voucher na pełną kwotę zadatku lub zwrot pełnej wpłaconej kwoty na wskazane konto.

36) Nie przestrzeganie regulaminu skutkuje wypowiedzeniem wynajmu w trybie natychmiastowym. Zarządca nie jest zobowiązany do zwrotu opłat.